Splošni pogoji uporabe

Splošno 

MS Fabrika d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana  

Davčna številka: SI99818299 

Matična številka: 7288824000 (v nadaljevanju: »ponudnik«)  

je lastnik in upravljalec spletne strani www.lisac-organic.com, vseh z njo povezanih spletnih dejavnosti,  spletnih portalov in digitalnih storitev ter aplikacij, ki so v nadaljevanju označene kot »spletna stran«. • 

Pondunik v okviru svoje dejavnosti opravlja proizvodnjo in prodajo lastnih izdelkov, pod znamko Lisac  Organic. 

Ponudnik je sprejel te splošne pogoje uporabe spletne strani www.lisac-organic.com (v nadaljevanju:  »Splošni pogoji«), ki so javno objavljeni na tej spletni strani (www.lisac-organic.com). Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse uporabnike in obiskovalce (v nadaljevanju: »uporabniki«)  spletne strani www.lisac-organic.com. Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene  posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno  drugače.  

Vsak uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral te Splošne pogoje uporabe spletne strani, Politiko  piškotkov in Politiko zasebnosti, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. 

Vstop na spletno stran www.lisac-organic.com pomeni, da se uporabnik strinja z omejitvami in pogoji, ki so  določeni v teh Splošnih pogojih in da je bil predhodno jasno in izčrpno seznanjen tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov in o namenu obdelave podatkov, ki jih zbira ponudnik. 

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani in storitev ponudnika ter pojasnjujejo, kako ponudnik  uporablja osebne podatke in piškotke. 

Če se Splošnimi pogoji ne strinjate in z njimi ne soglašate, vam ponudnik odsvetuje uporabo spletne strani in priporoča, da te spletne strani ne uporabljate. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da z namenom zaščite spletne strani in uporabnikov s tehnologijo in drugimi  sredstvi blokira ali drugače prepreči vsakršno komunikacijo s spletno stranjo in vsakršno komunikacijo  uporabnikom, ki s svojimi ravnanji kršijo pravice drugih oseb (npr. avtorske pravice). Pondunik lahko  vsakemu kršitelju s tehnologijo in drugimi sredstvi prepreči uporabo storitve ali jo prekine, pri tem pa kršitelj  ni upravičen do kakršnih koli denarnih ali drugih povračil. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga  oziroma brez navedbe razloga brez predhodnega obvestila uporabnikov spremeni, ažurira in/ali izbriše.  Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb. 

O spletni strani 

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine, objavljene na spletni strani, so nastale z  najboljšim namenom, podati obiskovalcem spletne strani koristne in uporabne vsebine. Ponudnik skuša po  svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in  vsebin ter pravilno delovanje obrazcev. Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem informacije o ponudbi  znamke Lisac Organic. Ponudnik na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni)  povezavi s ponudbo in delovanjem znamke Lisac Organic.  

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Kljub temu pa je  možno, da se informacije spremenijo tako hitro, da ni možno pravočasno popraviti podatkov na spletni strani  ponudnika. V takem primeru si bo ponudnik prizadeval, da informacije na spletni strani čim prej posodobi. Ponudnik si prizadeva za zagotovitev pravilnosti podatkov, slikovnega in besednega materiala na spletni  strani ponudnika. Za podrobnejše informacije se lahko vsak čas na nas obrnete preko elektronske pošte na  naslov info@lisac-organic.com

Ponudnik se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost  objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih  ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami.Informacije.com so zgolj informativne narave in ponudnik  ne prevzema odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček ali  nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi ali v povezavi z uporabo spletne strani ali  njene vsebine oz. zaradi nemožnosti uporabe spletne strani.

Uporabnik uporablja spletno stran na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in/ ali storitev in/ali vsebin  ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Ponudnik ne jamči za nemoteno delovanje spletne strani in  storitev in tudi ne nosi nobene odgovornosti za morebitne posledice njunega nedelovanja. 

Nadalje ponudnik ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last  ponudnika, prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Uporabnik  razume in soglaša, da spletna stran oziroma portali in ostale storitve ponudnik lahko vsebujejo povezave do  spletnih strani, ki so v lasti in upravljanju tretjih oseb in uporabljajo drugačne splošne pogoje in politiko  zasebnosti kot ponudnik. Pred uporabo spletnih strani tretjih oseb mora uporabnik preveriti njihove splošne  pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Kljub morebitnemu obstoju povezav oz. sklicevanja na spletne  strani tretjih oseb na spletnih straneh oz. v storitvah ponudnika, ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti  za spletne strani tretjih oseb (neomejeno na zakonitost, vsebino in kvaliteto). 

Politika piškotkov 

Ponudnik za učinkovito upravljanje spletnih strani uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih ob  vašem prvem obisku naložimo v vaš brskalnik zato, da vas lahko prepoznamo, ko se naslednjič vrnete na  našo spletno stran, in vam nudimo boljšo uporabniško izkušnjo. 

S Politiko uporabe piškotkov ponudnika se lahko seznanite na tej spletni strani (Politika piškotkov). 

Politika zasebnosti 

Ponudnik se zaveda pomembnosti pravice do zasebnosti. S podatki zato ravna skrbno in odgovorno, pri  obdelavi pa spoštuje določila te politike zasebnosti in veljavnih predpisov na področju varstva osebnih  podatkov. 

S Politiko zasebnosti ponudnika se lahko seznanite na tej spletni strani (Politika zasebnosti). 

O avtorskih pravicah 

Skladno z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice in zakonom, ki ureja intelektualno lastnino, so  avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati ali zaščititi. Ponudnik je imetnik vseh moralnih in materialnih avtorskih pravic na avtorskih vsebinah v najširšem pomenu  (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video,  glasba itd.), objavljenih na spletni strani. 

Neodvisno od navedenega je imetnik avtorske vsebine na navedenih platformah lahko tudi tretja oseba (npr.  pogodbeni partner, pogodbeni sodelavec), pri tem pa so takšne vsebine ustrezno označene z navedbo vira  in avtorja. 

Vsebine, ki jih objavi ponudnik, je dovoljeno pregledovati. Ponudnik izrecno prepoveduje vsako predhodno  neodobreno reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike  uporabe katerega koli avtorskega dela objavljenega na spletni strani, kot tudi uporabo podatkov oziroma  vsebin v drugačne namene, kot je izrecno dovoljeno s temi Splošnimi pogoji. Če uporabnik krši predmetno  prepoved, si ponudnik pridržuje pravico sprožiti vse in kakršnekoli postopke za zaščito lastnih interesov in  interesov svojih partnerjev in uporabniku preprečiti nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev. Uporabnik, ki pridobi soglasje ponudnika za uporabo posamezne avtorske vsebine, ki jo je objavil ponudnik,  mora ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila, s  katerimi je vsebine opremil ponudnik. 

Uporabnik se zavezuje, da bo v primeru navajanja in/ali sklicevanja na vsebino ali podatke, ki so pridobljeni s spletne strani ali v povezavi s storitvami ponudnika, ustvaril povezavo na spletno mesto www.lisac organic.com. Vsebin spletne strani in storitev in s tem tudi povezav pa ni dovoljeno objavljati na spletnih  straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Uporabnik in/ali lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na  katerih je objavljena povezava, je na zahtevo ponudnika to dolžan odstraniti. 

Odgovornost 

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno  odgovornost.  

Spletna stran je uporabnikom dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov dostop do spletne strani včasih ni mogoč, zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali  ustavi dostop do spletne strani. 

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli  posledic zlorabe spletne strani, nedelovanje storitev zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali  drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo. Če uporabnik ne  uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletne  strani, spletne trgovine in njunih vsebin.

Ponudnik ne jamči, da bo spletna stran vedno in ves čas na voljo in/ali da bo uporaba spletne strani varna in  neprekinjena. Ponudnik prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo  območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani,  kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.  Odgovornost ponudnika je omejena na naklep in hudo malomarnost, obseg morebitne odškodnine pa je  omejen na predvidljivo značilno škodo, razen v primeru zahtevkov zaradi poškodovanja življenja, telesa in  zdravja ter zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelek. 

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če  je škoda posledica: 

  • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu; •ravnanja tretjih oseb; 
  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije,  nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do  njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali  uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika. Uporabnik, ki pri uporabi spletne strani ponudnika povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan  povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. 

Varnost in tretje osebe 

Ponudnik je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim  dostopom in nedopustno uporabo. Ponudnik bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije. 

Nasvet uporabnikom 

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s temi Splošnimi pogoji ter navodili  ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne  strani s strani tretjih oseb, za kar ponudnik ne odgovarja. 

Sprememba in kršenje pogojev 

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega  pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive  prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski  pooblaščenec). 

Te pogoje lahko ponudnik občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi  povratnih informacij uporabnikov. Ko ponudnik to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu  pogojev. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez predhodnega opozorila,  sprememba pa začne veljati s samo objavo. 

Če bo pondunik bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval  njihovo privolitev. 

Ponudnik priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te Splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o  aktualnih Splošnih pogojih uporabe ter o tem, kako ponudnik varuje njihovo zasebnost. Ponudnik si pridržuje  pravico, da uporabnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do  vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v  celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. 

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani in storitev s strani drugih uporabnikov nam sporočite na  elektronski naslov info@lisac-organic.com. 

Podpora uporabnikom in stik s ponudnikom 

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji, Politiko piškotkov, Politiko zasebnosti,  naročili, plačili in plačilnimi pogoji, reklamacijami ali drugimi vprašanji, povezanimi s spletno stranjo in  storitvami ponudnika, vključno z morebitnimi pohvalami, pripombami in pritožbami, smo vam na voljo: na elektronskem naslovu: info@lisac-organic.com ali 

  • po pošti na naslovu: MS Fabrika d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana. 

Reševanje sporov in uporaba prava 

Ponudnik v skladu s slovensko zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja  potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko  sprožil na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Za vsa razmerja med pondudnikom in uporabniki se uporablja pravo Republike Slovenije. Ponudnik in uporabnik se zavezujeta morebitne spore reševati po mirni poti in sporazumno. Če to ne bo  mogoče, pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe. 

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 22.5.2023. 

Ljubljana, dne 22.5. 2023 

MS Fabrika d.o.o.